Verbeterd plan voor gebiedsontwikkeling Overgoo/Fleetpark

Het college van Leidschendam-Voorburg stemde op 28 november 2023 in met het nieuwe stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling Overgoo/Fleetpark. Dit plan gaat uit van bijna 1000 nieuwe woningen. Zeker 50% hiervan worden betaalbare woningen, zowel sociaal als middel dure woningen. In het plan is ook voldoende ruimte voor een mix aan werkfuncties, zoals kleinschalige kantoor- en bedrijfsruimtes, buurt- zorgvoorzieningen, ondersteunende horeca en dergelijke. Door meer ruimte voor groen en water is het plan vriendelijker en sluit het beter aan op de omgeving.

Het college van Leidschendam-Voorburg stemde op 28 november 2023 in met het nieuwe stedenbouwkundig plan voor de gebiedsontwikkeling Overgoo/Fleetpark. Dit plan gaat uit van bijna 1000 nieuwe woningen. Zeker 50% hiervan worden betaalbare woningen, zowel sociaal als middel dure woningen. In het plan is ook voldoende ruimte voor een mix aan werkfuncties, zoals kleinschalige kantoor- en bedrijfsruimtes, buurt- zorgvoorzieningen, ondersteunende horeca en dergelijke. Door meer ruimte voor groen en water is het plan vriendelijker en sluit het beter aan op de omgeving.

Wethouder wonen Bianca Bremer: “Ik ben erg blij met dit fraaie plan en het grote aandeel betaalbare woningen. Daarmee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de woningopgave waar de gemeente de komende jaren voor staat. We hebben ook geluisterd naar de inbreng van de omgeving uit eerdere bijeenkomsten met een betere aansluiting op de bestaande wijk. Ook komt er meer ruimte voor groen en water waardoor de leefbaarheid en duurzaamheid in het gebied wordt vergroot. En daar ben ik echt trots op.”

Sfeer Inloopavond

Op 13 november 2023 presenteerde de gemeente samen met Ontwikkelaar Focus on Impact en Molsbergen Development de aangepaste plannen aan de omgeving. Parkeren is grotendeels uit het zicht verdwenen. Hierdoor komt er meer openheid in het gebied, waardoor de kwaliteit toeneemt. Er komt ook een extra inrit vanaf de verbindingsweg waarmee je zo de parkeergarage inrijdt. Bezoekers van de inloopbijeenkomst waren over het algemeen positief over de aanpassingen: “Mooie plaatjes, ik zie me hier al wonen”, “Hoogteaccent van 13 lagen op het kruispunt is mooi” en “Parkeren uit het zicht in binnengebied is fijn”, “Het oogt vriendelijker en sluit beter aan op de omgeving”. Ook waren er vragen, over het behouden van het huidige groen, hoe het gaat met parkeren en de hoogte van de gebouwen. En er blijven zorgen over de afwikkeling van het verkeer in Leidschendam Zuid.

Ruimte voor meer woningen

In het plan zijn meer woningen opgenomen dan voorheen. Dat komt omdat een grote huurder, de politie, op termijn weggaat. Dit maakt het mogelijk om twee bestaande gebouwen bij het ontwikkelgebied te betrekken. Hierdoor komen er meer woningen in het gebied. Dat zijn er nu ongeveer 975, waarvan 295 sociale woningen en 195 voor middel dure huur/koop woningen. In dit plan is minder ruimte voor werkfuncties opgenomen. Hier is nu 17.400 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO) opgenomen, waar dat eerder 22.500 m2 BVO was. Uit extern onderzoek blijkt dat dit aangepaste werkprogramma beter aansluit bij de locatie en de ontwikkelkaders.

Stedenbouwkundig plan naar de raad

Het college heeft het stedenbouwkundig plan nu aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming. Dat is nodig omdat het plan op onderdelen afwijkt van het in oktober 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelkader Overgoo. Het voorstel is te vinden bij de vergaderstukken van de gemeenteraad evenals het plan zelf. Als de raad dit plan in januari 2024 vaststelt kan de uitwerking beginnen.